ประชุมเรื่องการจัดประชุมคณะสงฆ์จังหวัด ผ่านระบบออนไลน์