พระเทพปริยัติ ประธานปฐมนิเทศ และพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มจร. ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง