พิธีบรรจุพระไว้ใต้ฐานพระเจ้าทันใจ ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจ้าทันใจ ณ วัดเจ็ดยอด