บุพนิมิตแห่งมรรค 7
ธรรมที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกล่วงหน้าว่า มรรคมีองค์ 8 ประการอันประเสริฐจะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้น ดุจแสงอรุณเป็นบุพนิมิตของการที่ดวงอาทิตย์จะอุทัย, แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดี, รุ่งอรุณของการศึกษา 
13 เม.ย. 2564, 17:17 น.

   
ฆราวาสธรรม หมายถึง ธรรมะของฆราวาส หรือ ธรรมะสำหรับผู้ครองเรือน
ฆราวาสธรรม หมายถึง ธรรมะของฆราวาส หรือ ธรรมะสำหรับผู้ครองเรือน 
13 เม.ย. 2564, 16:39 น.

   
อริยวัฑฒิ : ความเจริญอย่างประเสริฐ, หลักความเจริญของอารยชน
อริยวัฑฒิ : ความเจริญอย่างประเสริฐ, หลักความเจริญของอารยชน 
13 เม.ย. 2564, 16:34 น.

   
บทที่ 5 อิทธิบาท 4
หลักธรรมแห่งการดำเนินชีวิต ว่าด้วยหลักธรรมในการครองงาน และความสำเร็จ เรียกว่า อิทธิบาท4 
6 มี.ค. 2564, 20:57 น.

   
บทที่ 4 สังคหวัตถุ 4
สังคหวัตถุมีสี่ประการ คือ ทาน การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่คนอื่น ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันกัน (แบ่งปันไปมา) ปิยวาจา การพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ พูดดีต่อกัน (พูดจาจับใจ) อัตถจริยา ช่วยเหลือกัน (ช่วยกิจกันไป) 
1 มี.ค. 2564, 15:04 น.

   
พรหมวิหาร 4
พรหมวิหาร 4 (ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ, ธรรมประจำใจอันประเสริฐ, หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกำกับความประพฤติ จึงจะชื่อว่าดำเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ 
1 มี.ค. 2564, 12:07 น.

   
โอวาท 3 ของพระพุทธเจ้า
โอวาท 3 ของพระพุทธเจ้า 
1 ก.พ. 2564, 17:52 น.

   

Total 7 Record : 1 Page : 1