หลักธรรมของคนดี
หลักธรรมของคนดี สัปปุริสธรรม 7 คือ หลักธรรมของคนดีหรือหลักธรรมของสัตตบุรุษ 7 ประการ ได้แก่ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักปฏิบัติ และรู้จักบุคคล 
1 มี.ค. 2564, 12:25 น.

   

Total 1 Record : 1 Page : 1