วิหารพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง

เป็นที่ประดิษฐานรอยพุทธบาทสี่รอยจำลอง ซึ่งโดยพระพุทธองค์ทั้ง ๔ องค์ทรงประทับรอยเอาไว้ในสมัยพระชาติที่แต่ละพระองค์ได้มาประสูติและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและโปรดชาวโลกนั้น โดยแต่ละองค์ก็มาในยุคที่แตกต่างกันด้วยอายุขัย เมื่อมีอายุขัยต่างกันรูปร่างของแต่ละองค์ก็จึงแตกต่างกันด้วย เหตุนั้นจึงทำให้รอยพระบาทที่เห็นเมื่อย่ำลงไปในที่ ๆ เดียวกันจึงเห็นได้ชัดว่ามีความเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน