วันที่ 15 มิถุนายน 2564 พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เมตตาเป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือก พระคิลานุปัฏฐาก

(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) ดีเด่นประจำปี 2564 ในนามคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย เพื่อส่งคัดเลือกในระดับภาคต่อไป ณ อาคารแม่สะนอง แตงอ่อน วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จึงขออนุโมทนาและถวายกำลังใจแด่พระคิลานุปัฏฐากจังหวัดเชียงใหม่ทุกรูปนามมา ณ โอกาสนี้เทอญฯ
 
 
 
 
 
 
 
+6