โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ65

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ65

1658849679_0.JPG

1658849679_1.JPG

1658849679_2.JPG

1658849679_3.JPG

1658849679_4.JPG

1658849679_5.JPG

1658849679_6.JPG

1658849679_7.JPG

1658849679_8.JPG

1658849679_9.JPG

1658849679_10.JPG

1658849679_11.JPG

1658849679_12.JPG

1658849679_13.JPG

1658849679_14.JPG

1658849679_15.JPG

1658849679_16.JPG

1658849679_17.JPG

1658849679_18.JPG

1658849679_19.JPG

1658849933_0.JPG

1658849933_1.JPG

1658849933_2.JPG

1658849933_3.JPG

1658849933_4.JPG

1658849933_5.JPG

1658849933_6.JPG

1658849933_7.JPG

1658849933_8.JPG

1658849933_9.JPG

1658849933_10.JPG

1658849933_11.JPG

1658849933_12.JPG

1658849933_13.JPG

1658849933_14.JPG

1658849933_15.JPG

1658849933_16.JPG

1658849933_17.JPG

1658849933_18.JPG

1658849933_19.JPG

1658849959_0.JPG

1658849959_1.JPG

1658849959_2.JPG

1658849959_3.JPG

1658849959_4.JPG

1658849959_5.JPG

1658849959_6.JPG

1658849959_7.JPG

1658849959_8.JPG

1658849959_9.JPG

1658849959_10.JPG

1658849959_11.JPG

1658849959_12.JPG

1658849959_13.JPG

1658849959_14.JPG

1658849959_15.JPG