อริยวัฑฒิ : ความเจริญอย่างประเสริฐ, หลักความเจริญของอารยชน

อริยวัฑฒิ : ความเจริญอย่างประเสริฐ, หลักความเจริญของอารยชน
1. ศรัทธา (ความเชื่อ ความมั่นใจในพระรัตนตรัย ให้หลักแห่งความจริงอย่างดีงามอันมีเหตุผล)
2. ศีล (ความประพฤติดี มีวินัย เลี้ยงชีพสุจริต)
3. สุตะ (การเล่าเรียนสดับฟังศึกษาหาความรู้)
4. จาคะ (การเผื่อแผ่เสียสละ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจช่วยเหลือ ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังและร่วมมือ ไม่คับแคบเอาแต่ตัว)
5. ปัญญา (ความรอบรู้ รู้คิด รู้พิจารณา เข้าใจเหตุผล รู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริง)
__________________
noble growth; development of a civilized or a righteousman.
1. confidence
2. good conduct; morality
3. learning
4. liberality
5. wisdom
__________________
พระธรรมนำชีวิต บทที่๖
วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
(โพธารามมหาวิหาร) จ.เชียงใหม่