สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นสาละ ณ วัดเจ็ดยอด เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2532

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นสาละ ณ วัดเจ็ดยอด เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2532