สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปฏิสันถารกับพระครูประสิทธิ์ สุวฑฒโน เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด ในการเสด็จฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ทัศนศึกษาโบราณสถานวัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2532

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปฏิสันถารกับพระครูประสิทธิ์ สุวฑฒโน เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด ในการเสด็จฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ทัศนศึกษาโบราณสถานวัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2532