สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงกราบนมัสการพระครูวิบูลวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด ในโอกาสเสด็จเยี่ยมชมโบราณสถานวัดเจ็ดยอดเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2546

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงกราบนมัสการพระครูวิบูลวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด ในโอกาสเสด็จเยี่ยมชมโบราณสถานวัดเจ็ดยอดเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2546