สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระวิหาร วัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระวิหาร วัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525