สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงปฏิสันถารกับพระครูประสิทธิ์ สุวฑฒโน เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงปฏิสันถารกับพระครูประสิทธิ์ สุวฑฒโน เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525