สมเด็จพระจักรพรรดิ อากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินี มิซิโกะ แห่งญี่ปุ่นได้เสด็จเยี่ยมชมวัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2534

สมเด็จพระจักรพรรดิ อากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินี มิซิโกะ แห่งญี่ปุ่นได้เสด็จเยี่ยมชมวัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2534