ศูนย์ส่งเสริมและปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ศูนย์ส่งเสริมและปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา

       ศูนย์ส่งเสริมและปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์แพร่ประชาสัมพันธุ์ข้อมูลข่าวสารของวัดเจ็ดยอด ข่าวสารงานบุญวงการพระพุทธศาสนาในระดับสากล เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเครือข่ายของพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการตั้งศูนย์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินโครงการต่าง ๆ ในดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติ
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศชาติ
 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย งานพัฒนา และงานสร้างสรรค์ อันเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
 4. เพื่อดำเนินงานและร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนา
 5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่คำสอนในพระพุทธศาสนทั้งในและต่างประเทศ
 6. เพื่อเป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสารงานในพระพุทธศานาทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์
 7. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของพุทธบริษัท

ผลงานที่ผ่านมาของเรา

 1. ได้เครมธุรกิจวัดเจ็ดยอดในเว็บไซต์ google เพื่อให้สามารถเข้าถึงและบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลของวัดที่อยู่ใน google ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 2. ได้สร้างเพจวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ในเว็บไซต์ facebook.com และทำการเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมของวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ผ่านช่องทางนี้เป็นประจำสม่ำเสมอ
 3. สร้างช่อง youtube เพื่อเผยแพร่คำสอน ผลงาน และเกียรติคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาส พระเทพปริยัติ และแบ่งปันไปตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เว็บเพจ เป็นต้น
 4. ได้จัดทำเว็บไซต์ของวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง https://www.watjedyod.com เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของทางวัดมาโดยตลอด ต่อเนื่อง
 5. ได้ถ่ายภาพ ถ่ายทำ ข่าวสาร ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การไปปฏิบัติศาสนกิจที่ได้รับนิมนต์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาส และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของวัด และนำไปเผยแพร่ใน เฟสบุ๊คเพจ และเว็บไซต์เป็นประจำต่อเนื่อง
 6. บันทึกภาพ วีดิโอ ถ่ายธรรม ผลิตสื่อ การบรรยายธรรมะของหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงจัดรายการเผยแพร่ การบรรยายธรรมะของหลวงพ่อ ตามสื่อต่าง ๆ

สิ่งที่ทางศูนย์จะทำต่อไป

     เราจะช่วยช่วยเหลือ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของเมืองไทย เราจะช่วยเหลือสนองเจตนารมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัด พระเทพปริยัติในการพัฒนาวัดและศาสนสถาน ทั้งภายในวัด วัดสาขา และวัดทั่วไปที่มาขอความช่วยเหลือ เราจะเป็นศูนย์ประสานงานในการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และศิลปะวัฒนธรรม จัดหาบุคคลากร พระวิปัสนาจารย์ พระวิทยากร วิทยากร ผู้มีความรู้
 

ร่างคณะกรรมการศูนย์

 อาศัยอำนาจความในมาตรา ๕ มาตรา ๓๗ แห่ง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยหน้าที่เจ้าอาวาส ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย จึงให้แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานอันเกี่ยวข้องกับการบริหารงานศูนย์ส่งเสริมและปฏิบัติธรรม เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ดังนี้

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

     ๑.นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายฆราวาส

กรรมการที่ปรึกษา
     ๑. พระครูกิตติปริยัตยาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
     ๒. พระครูปลัดดวงแก้ว ฐาติธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
     ๓. พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
     ๔. พระครูสังฆรักษ์กฤต ธิตวิริโย เจ้าอาวาสพระบาทปางแฟน
     ๕.ดร.พงษ์ สุภาวสิทธิ์ ทนายความปรึกษาอรรถคดี
     ๖. ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
     ๗. อาจารย์ธนัตย์ จินดาพร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน

กรรมการบริหาร
     ๑. พระเทพปริยัติ ประธานกรรมการ
     ๒. พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร,ดร. รองประธาน
     ๓. นายธนมิตร แสงอิน กรรมการ
     ๔. พระเพชร จนฺทวณฺโณ กรรมการ
     ๕. พระสมบูรณ์ ฐตธมฺโม กรรมการ
     ๖. พระชาตรี ขนฺติธโร กรรมการ
     ๗. พระกานต์ ฐิตวโร กรรมการ
     ๘. พระภูฐาน สนฺตมโณ รองบรรณาธิการบริหาร
     ๙. พระกรรชัย ขนฺติสาโร เทคโนโลยีและสารสนเทศ
     ๑๐. นายขวัญชัย สิปปทาส บรรณาธิการบริหาร
     ๑๑. ดร.พลสรรค์ สิริเดชนนท์ กรรมการ/เลขานุการ
 

กรรมการบริหาร – มีหน้าที่ ดังนี้
     ๑. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎ-ระเบียบของศูนย์ส่งเสริมและปฏิบัติธรรม เพื่อเผแผ่พระพุทธศาสนา วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
     ๒. หากมีปัญหาการบริหารงานนอกเหนือจากกฎ-ระเบียบนี้ ให้นำเสนอกรรมการที่ปรึกษา
     ๓. คณะกรรมการต้องบริหารงานด้วยความสุจริต ยุติธรรม และไม่หวังผลตอบแทน
     ๔. ผลประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมโครงการจะนำเข้าบัญชีวัด เพื่อการส่งเสริมและปฏิบัติธรรม เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 

กรรมการบริหาร – มีหน้าที่ ดังนี้

 1. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎ-ระเบียบของศูนย์ส่งเสริมและปฏิบัติธรรม เพื่อเผแผ่พระพุทธศาสนา วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
 2. หากมีปัญหาการบริหารงานนอกเหนือจากกฎ-ระเบียบนี้ ให้นำเสนอกรรมการที่ปรึกษา
 3. คณะกรรมการต้องบริหารงานด้วยความสุจริต ยุติธรรม และไม่หวังผลตอบแทน
 4. ผลประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมโครงการจะนำเข้าบัญชีวัด เพื่อการส่งเสริมและปฏิบัติธรรม เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ