มณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก/วิหารมหาโพธิ์

มณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก/วิหารมหาโพธิ์