ขอเชิญพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมรับชมรับฟัง เวทีเสวนา ออนไลน์ สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส เข้าพรรษาอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีแนวโน้มหรือความรุ่นแรงอย่างต่อเนื่อง และขยายวงกว้างยิ่งขึ้น ทางเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และสำนักเครือข่าวสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส จัดวงเสวนาออนไลน์ เข้าพรรษาอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเตรียมความพร้อมของวัดและชุมชน สร้างความปลอดภัยกับญาติโยมในการเข้ามาร่วมทำบุญตามประเพณี ในวันเข้าพรรษา
  2. เพื่อหาแนวทางในการจัดการป้องกันที่เหมาะสมไม่ให้วัดกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงในช่วงสถนการณ์โควิด