กู่แก้วเป็นกู่บรรจุอัฐิพระเมกุฏิกษัตรย์องค์สุดท้ายของล้านนา

กู่แก้วเป็นกู่บรรจุอัฐิพระเมกุฏิกษัตรย์องค์สุดท้ายของล้านนา