โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

[ หน้า 1 ] [ หน้า 2 ] [ หน้า 3 ] [ หน้า 4 ]

     ๓.๓ งานบูรณะซุ้มประตูโขง
          ๓.๓.๑ การดำเนินการเบื้องต้น
                   - ตรวจสอบนับจำนวนชั้นอิฐ ระเบียบการก่อเรียงอิฐ ตรวจสภาพความแข็งแรงของปูนสอสภาพอิฐก่อและปูนฉาบเดิมที่เหลืออยู่ จัดทำเป็นแบบและรายงาน เสนอสถาปนิกผู้ออกแบบ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เพื่อตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร รายละเอียดทั้งหมดที่เสนอ จะนำมากำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมหน้างาน

          ๓.๓.๒ การอนุรักษ์ปูนฉาบและลวดลายปูนปั้นเดิม
                   - ปูนฉาบเดิมที่เหลืออยู่ ให้ทำการอนุรักษ์เสริมความมั่นคงโดยวิชีการผนึกผิวปูนที่ร่อนตัวจากหน้าอิฐและจับเม้มขอบผิวปูนฉาบเสริมความมั่นคงปูนสอ ทำความสะอาดผิวปูนฉาบจนหมดคราบราดำและตะไคร่น้ำ
                   - ลวดลายปูนปั้นให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงก่อนดำเนินการทำความสะอาดด้วยความระมัดระวัง จากนั้นให้ทากาวพาราลอยด์ บี ๕๒ สองชั้น ก่อนดำเนินการให้ปรึกษาผู้ควบคุมงานตรวจสอบทุกขั้นตอน

          ๓.๓.๓ การบูรณะอิฐก่อผนัง
                   - กำจัดรากไม้ที่ตรวจพบการชอนไซในผนังออกให้มากที่สุดด้วยความระมัดระวั
                   - ปรับดีดแนวผนังที่ทรุดเอียงตัวเพื่อแก้แนวระดับระนาบโดยไม่ถอดรื้อผนัง การปรับดีดให้ทำการเฝือกผนังที่มีอยู่ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันความเสียหายก่อนดีดปรับระดับ ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างหารือในรายละเอียดของส่วนนี้เพิ่มเติม พร้อมจัดทำแบบปฏิบัติงาน (Shop Drawing) เสนอสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบของสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรเพื่อตรวจพิจารณา ให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการในส่วนนี้
                   - ทำความสะอาดผิวอิฐทั้งหมดในที่ ด้วยน้ำสะอาดและแปรงขนอ่อนเพื่อกำจัดคราบดิน ราดำตะไคร่น้ำและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ออก การขัดล้างให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ห้ามมิให้ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในการปฏิบัติงานเด็ดขาด
                   - ผนังที่ตรวจพบว่าอิฐก่อชำรุดให้ซ่อมปรับปรุง ดังนี้
                     ๑) ผนังส่วนที่อิฐก่อสมบูรณ์ หรืออิฐหลุดร่วงไม่มั่นคงเนื่องจากปูนสอเสื่อมสภาพ ให้ถอดรื้ออิฐส่วนนั้นออกนำไปทำความสะอาดจนหมดคราบสิ่งสกปรก สกัดปูนสอที่เสื่อมสภาพออก นำอิฐเดิมที่ถอดทำความสะอาดไว้ก่อกลับ ปูนสอใหม่กำหนดใช้ปูนหมัก การก่อให้ยึดระเบียบเทคนิคการก่อเช่นของเดิม
                     ๒) อิฐก่อที่ชำรุดแตกหักมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรง ให้ทำการถอดรื้อเปลี่ยนอิฐและปูนสอใหม่ใส่ทดแทน อิฐที่เปลี่ยนกำหนดใช้อิฐเก่าที่มีอยู่และมีสภาพสมบูรณ์ก่อน หากไม่มีอิฐเก่ากำหนดอิฐใหม่ที่ใช้เปลี่ยนต้องมีรูปแบบ ขนาดเช่นของเดิม
          ๓.๓.๔ ผนังก่ออิฐเสริมใหม่
                   - ก่อเสริมชั้นอิฐใหม่ขึ้นตามแบบ โดยใช้อิฐใหม่ที่มีรูปแบบ ขนาดเช่นอิฐเดิม การก่อให้ยึดระเบียบเทคนิคการก่อเช่นของเดิม โดยให้หารือร่วมกับสถาปนิก วิศวกรผู้กำหนดรายการของสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร พร้อมจัดทำแบบปฏิบัติงาน (Shop Drawing) และรายละเอียดสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรเพื่อตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการในส่วนนี้
     ๓.๔ งานปรับปรุงถานโพธิ์หมายเลข ๑
          ๓.๔.๑ งานรื้อถอนลานโพธิ์เดิม ให้ดำเนินการรื้อแท่นบูชา ผนังกันตก และฐานเติมออกแล้วขนทิ้ง โดยให้ยังคงสภาพพื้นเดิมแล้วตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของพื้นเดิมก่อนดำเนินการ
          ๓.๔.๒ งานโครงสร้างให้ดำเนินการวางผังตามรูปแบบรายการ ระยะระดับให้ผู้ควบคุมงานตร29สอบกขั้นตอน ก่อนดำเนินการก่อปิดให้วางท่อระบายน้ำตามตำแหน่งที่ผู้ควบคุมงานกำหนด ก่อนดำเนินค้ำยันฐานชุกชีและองค์พระเดิมและก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง

          ๓.๔.๓ งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการตามรูปแบบรายการ ให้ได้ระยะ ระดับ การคัดเลือกวัสดุให้เป็นไปตามที่กำหนด การขูดลวดบัวให้ปรึกษาผู้ควบคุมงาน ไม่อนุญาตให้ใช้ลวดบัวสำเร็จรูป ดำเนินการขูดลวดบัวในสถานที่ก่อสร้าง จัดทำตัวอย่างประมาณ ๑.๐๐ เมตรให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนดำเนินการ
     ๓.๕ งานปรับปรุงลานโพธิ์หมายเลข ๒
          ๓.๕.๑ งานรื้อถอนลานโพธิ์เดิม ให้ดำเนินการรื้อแท่นบูชา ผนังกันตก และฐานเดิมออกแล้วขนทิ้ง โดยให้ยังคงสภาพพื้นเดิมแล้วตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของพื้นเดิมก่อนดำเนินการ
          ๓.๕.๒ งานโครงสร้างให้ดำเนินการวางผังตามรูปแบบรายการ ระยะระดับให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบทุกขั้นตอน ก่อนดำเนินการก่อปิดให้วางท่อระบายน้ำตามตำแหน่งที่ผู้ควบคุมงานกำหนด
          ๓.๕.๓ งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการตามรูปแบบรายการ ให้ได้ระยะ ระดับ การคัดเลือกวัสดุให้เป็นไปตามที่กำหนด การขูดลวดบัวให้ปรึกษาผู้ควบคุมงานไม่อนุญาตให้ใช้ลวดบัวสำเร็จรูป ดำเนินการขูดลวดบัวในสถานที่ก่อสร้าง จัดทำตัวอย่างประมาณ ๑.๐๐ เมตรให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนดำเนินการ
     ๓.๖ งานบูรณะสระสรงน้ำพระเจ้าติโลกราช
           - งานรื้อถอน ให้ดำเนินการรื้อถอนรั้วเหล็กที่ล้อมรอบสระน้ำออกทั้งหมด
           - งานขุดลอกสระน้ำให้ใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากโครงสร้างของสระน้ำทำด้วยอิฐดินเผาโบราณซึ่งมีอายุการใช้งานมายาวนานและคุณสมบัติของวัสดุเปื่อยยุยเสื่อมตามกาลเวลา ห้ามใช้เครื่องจักรในการขุดลอกสระน้ำเป็นอันขาด ให้ใช้แรงงานคนนำเอาเศษตะกอนออก
           - ตรวจสอบนับจำนวนชั้นอิฐ ระเบียบการก่อเรียงอิฐ ตรวจสภาพความแข็งแรงของปูนสอ สภาพอิฐก่อและปูนฉาบเดิมที่เหลืออยู่ จัดทำเป็นแบบและรายงาน เสนอสถาปนิกผู้ออกแบบ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เพื่อตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร รายละเอียดทั้งหมดที่เสนอ จะนำมากำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมหน้างาน
           - ผนังส่วนที่อิฐก่อสมบูรณ์ หรืออิฐหลุดร่วงไม่มั่นคงเนื่องจากปูนสอเสื่อมสภาพ ให้ถอดรื้ออิฐส่วนนั้นออกนำไปทำความสะอาดจน่หมดคราบสิ่งสกปรก สกัดปูนสอที่เสื่อมสภาพออก นำอิฐเดิมที่ถอดทำความสะอาดไว้ก่อกลับ ปูนสอใหม่กำหนดใช้ปูนหมัก การก่อให้ยึดระเบียบเทคนิคการก่อเช่นของเดิม อิฐก่อที่ชำรุดแตกหักมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรง ให้ทำการถอดรื้อเปลี่ยนอิฐและปูนสอใหมใส่ทดแทน อิฐที่เปลี่ยนกำหนดใช้อิฐเก่าที่มีอยู่และมีสภาพสมบูรณ์ก่อน หากไม่มีอิฐเก่ากำหนดอิฐใหม่ที่ใช้เปลี่ยนต้องมีรูปแบบ ขนาดเช่นของเดิม
            - ก่อเสริมชั้นอิฐใหม่ขึ้นตามแบบ โดยใช้อิฐใหม่ที่มีรูปแบบ ขนาดเช่นอิฐเดิม การก่อให้ยึดระเบียบเทคนิคการก่อเช่นของเดิม โดยให้หารีอร่วมกับสถาปนิก วิศวกรผู้กำหนดรายการของสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร พร้อมจัดทำแบบปฏิบัติงาน (Shop Draving) และรายละเอียดประกอบเสนอสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรเพื่อตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการในส่วนนี้
             - ก่อสร้างผนังกันตกตามรูปแบบที่กำหนดให้ โดยวางผังกำหนดตำแหน่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนดำเนินการ
             - ก่อสร้างทางเดินรอบสระตามรูปแบบที่กำหนดให้ โดยวางผังกำหนดตำแหน่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนดำเนินการงานปรับพื้นที่ส่วนทางเดินให้ทำผังแนวทางเดินตามรูปแบบรายการแล้วนำดินมาถมปรับแล้วบดอัดจากนั้นก็ปรับเกลี่ยด้วยทรายหยาบขอบทางเดินทั้งสองข้างให้ทำการก่อสร้างขอบคอนกรีตเสริมเหล็กโดย แบบทางเดินกว้าง ๑.๒๐เมตร ขอบคอนกรีตกว้าง ๑.๑๐x๐.๒๐ ม. โดยฝังไปในพื้นดินแล้วก่ออิฐแกร่งวางสันตั้งแนวขวางวางทับบนคานคอนกรีตตลอดความยาวทางเดินส่วนพื้นทางเดินให้ดำเนินการปูอิฐแกร่งโดยปูแบบสันตั้งให้เต็มพื้นที่ตลอดตามความยาวของทางเดิน
     ๓.๗ งานบูรณะสระมุจจลินท์
            - งานรื้อถอน ให้ดำเนินการรื้อถอนแนวท่อคอนกรีตที่ฝังอยู่ในสระออกโดยใช้เครื่องจักรขนาดเล็กและต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง จากนั้นการดำเนินงานเอาเศษวัสดุและดินที่ถมกลบแนวท่อออกด้วยความระมัดระวัง แจ้งผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินงานทุกครั้ง
            - งานขุดลอกสระน้ำให้ใช้ความระมัดระวังเนื่องจากโครงสร้างของสระน้ำทำด้วยอิฐดินเผาโบราณซึ่งมีอายุการใช้งานมายาวนานและคุณสมบัติของวัสดุเปื่อยยุยเสื่อมตามกาลเวลา ห้ามใช้เครื่องจักรในการชุดลอกสระน้ำเป็นอันขาด ให้ใช้แรงงานคนนำเอาเศษตะกอนออก            - ตรวจสอบนับจำนวนชั้นอิฐ ระเบียบการก่อเรียงอิฐ ตรวจสภาพความแข็งแรงของปูนสอ สภาพอิฐก่อ
และปูนฉาบเดิมที่เหลืออยู่ จัดทำเป็นแบบและรายงาน เสนอสถาปนิกผู้ออกแบบ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เพื่อตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร รายละเอียดทั้งหมดที่เสนอ จะนำมากำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมหน้างาน
            - ผนังส่วนที่อิฐก่อสมบูรณ์ หรืออิฐหลุดร่วงไม่มั่นคงเนื่องจากปูนสอเสื่อมสภาพ ให้ถอดรื้ออิฐส่วนนั้นออกนำไปทำความสะอาดจนหมดคราบสิ่งสกปรก สกัดปูนสอที่เสื่อมสภาพออก นำอิฐเดิมที่ถอดทำความสะอาดไว้ก่อกลับ ปูนสอใหม่กำหนดใช้ปูนหมัก การก่อให้ยึดระเบียบเทคนิคการก่อเช่นของเดิม อิฐก่อที่ชำรุดแตกหักมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรง ให้ทำการถอดรื้อเปลี่ยนอิฐและปูนสอใหมใส่ทดแทน อิฐที่เปลี่ยนกำหนดใช้อิฐเก่าที่มีอยู่และมีสภาพสมบูรณ์ก่อน หากไม่มีอิฐเก่ากำหนดอิฐใหม่ที่ใช้เปลี่ยนต้องมีรูปแบบ ขนาดเช่นของเดิม
             - ก่อเสริมชั้นอิฐใหม่ขึ้นตามแบบ โดยใช้อิฐใหม่ที่มีรูปแบบ ขนาดเช่นอิฐเดิม การก่อให้ยืดระเบียบเทคนิคการก่อเช่นของเดิม โดยให้หารือร่วมกับสถาปนิก วิศวกรผู้กำหนดรายการของสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร พร้อมจัดทำแบบปฏิบัติงาน (Shop Drawing และรายละเอียดประกอบเสนอสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรเพื่อตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
ดำเนินการในส่วนนี้
             - ก่อสร้างทางเดินรอบสระตามรูปแบบที่กำหนดให้ โดยวางผังกำหนดตำแหน่งให้ผู้ควบคุมงานจสอบก่อนดำเนินการ งานปรับพื้นที่ส่วนทางเดินให้ทำผังแนวทางเดินตามรูปแบบรายการแล้วปรับแล้วบดอัดจากนั้นก็ปรับเกลี่ยด้วยทรายหยาบ
             - ขอบทางเดินทั้งสองข้างให้ทำการก่อสร้างขอบคอนกรีตเสริมเหล็กโดย แบบทางเดินกว้าง ๑.๒๐ เมตร ขอบคอนกรีตกว้าง ๐.๑๐ x ๐.๒๐ ม. โดยฝังไปในพื้นดินแล้วก่ออิฐแกร่งวางสันตั้งแนวขวางวางทับบนคานคอนกรีตตลอดความยาวทางเดินส่วนพื้นทางเดินให้ดำเนินการปูอิฐแกร่งโดยปูแบบสันตั้งให้เต็มพื้นที่ตลอดตามความยาวของทางเดิน

[ หน้า 1 ] [ หน้า 2 ] [ หน้า 3 ] [ หน้า 4 ]